صدای جهان !

امروزه رادیو تلسکوپ ها بر روی زمین در حال شنیدن آسمان هستند و صدای اجرام آسمانی مختلف را ثبت می کنند.

در ویدیوی زیر می توانید صدای اجرام آسمانی مختلف را بشنوید.

صدای جهان یک میلیون سال بعد از بیگ بنگ  :   از ثانیه ی 17  تا 26

صدای یک تپ اختر یا ستاره ی تپنده  : از ثانیه ی 36 تا 38

صدای تپ اختر نرمال : از ثانیه ی 44 تا 50

صدای تپ اختری دیگر : از دقیقه ی 1:00 تا 1:02

ستاره های نوترونی:  دقیقه ی 1:12

بلعیده شدن سریع ستاره یا جرمی بزرگ توسط یک سیاه چاله : از 1:20 تا 2:28

کوتوله ای سفید یا ستاره ای مرده :  از 2:30 تا  2:38

و در پایان

خورشید:  از 2:40 تا 2:55