مشاهده زنده زمین از ایستگاه فضایی بین المللی

دوربین اصلی

دوربین دوم

( دوربین دوم همراه با ارتباط رادیویی با زمین )

.برای رهگیری ایستگاه فضایی بین المللی اینجا را کلیک کنید

***   توجه   ***
.اگر صفحه نمایشگر آبی بود به معنای قطع ارتباط موقت ایستگاه فضایی بین المللی می باشد. صبور باشید
.اگر صفحه نمایشگر سیاه بود به معنای این است که ایستگاه فضایی بین المللی در قسمت شب زمین است. صبور باشید
اگر صفحه نمایشگر پیامی را نشان میداد ارتباط ایستگاه فضایی بین المللی موقتا قطع شده یا در حال تغییر دوربین می باشد. صبور باشید.